Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Bluekens Truck en Bus B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Breda gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda 29042473 

Artikel 1. Definities 

1.1 Bluekens Truck en Bus B.V. en met hun gelieerde werkmaatschappijen, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden met: "wij" en “ons”. 

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). 

1.3 Onder "producten" en/of “voertuigen” wordt verstaan alle producten en/of (tweedehands) voertuigen, transportmiddelen, trucks (componenten), onderdelen etc. die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever worden geleverd, alsmede het verrichten van diensten en werkzaamheden (waaronder reparatiewerkzaamheden) en/of het geven van adviezen door ons aan de opdrachtgever. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten van opdracht (strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door ons) alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons inzake onder andere de verkoop van tweedehands (bedrijfs)voertuigen, trucks, truckcomponenten (tweedehands) transportmiddelen, onderdelen en toebehoren alsmede het aanpassen en produceren van chassis en cabines, het ontwerpen en produceren van componenten, het verrichten van reparatie- , onderhouds- en overige werkzaamheden aan de producten en/of voertuigen. 

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De onverbindende bepalingen zullen worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking en de gevolgen zo min mogelijk afwijken van de oorspronkelijke onverbindende bepaling. 

2.4 Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten. 

Artikel 3. Aanbiedingen 

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is. 

3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen. 

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. 

3.4 Alle gegevens in publicatie/reclamemateriaal zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Wij staan niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens, waaronder mede begrepen (voertuig)specificaties, emissies, brandstofverbruik, etc. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen. 

Artikel 4. Totstandkoming 

4.1 Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod en indien de opdrachtgever een aanbod doet en/of een opdracht geeft, op het moment dat wij het aanbod en/of de opdracht aanvaarden danwel wanneer door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt. Wij zijn gerechtigd om een aanbod binnen twee dagen na aanvaarding te herroepen, waardoor de overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen, dan wel te zijn ontbonden. 

4.2 Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door ons door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd. 

4.3 Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de opdrachtgever en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten. 

4.4 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. 

Artikel 5. Uitvoering van werkzaamheden 

5.1 Wij zijn verplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als een goed huisvader zorg te dragen voor het voertuig waaraan de werkzaamheden worden verricht. 

5.2 Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden wordt uitgegaan van de klachten die door de opdrachtgever worden aangegeven. Indien geen duidelijke omschrijving van klachten aanwezig is, worden de door ons geconstateerde gebreken hersteld. 

5.3 De termijn waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd, kan slechts bij benadering worden aangegeven. 

5.4 Zodra wij kennis dragen van feiten en omstandigheden die uitvoering van de werkzaamheden binnen de aangegeven termijn verhinderen of bemoeilijken, geven wij hiervan kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe termijn. 

Artikel 6. Gegevens en informatie 

6.1 Wij zijn slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever alle door ons verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ons gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, schade (rentederving daaronder mede begrepen) en/of vertraging ontstaan doordat de opdrachtgever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever. 

6.2 De opdrachtgever is gehouden ons onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

6.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens en informatie. 

Artikel 7. Uitvoering van de opdracht 

7.1 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch nemen daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. 

7.2 Wij zullen de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren; wij kunnen evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

7.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. 

7.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

Artikel 8. Prijzen 

8.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden en zijn gebaseerd op de levering af onze vestiging, behoudens voorzover schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in euro’s, of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de opdrachtgever, tenzij nader schriftelijk overeengekomen. 

8.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden. 

8.4 Wij houden ons het recht voor aan de opdrachtgever een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen. 

8.5 Het gestelde in sub 8.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 

8.6 Ingeval toepassing van artikel 8.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 20% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. 

8.7 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, etc., nimmer in onze prijs inbegrepen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen luiden de werkplaatstarieven exclusief de kosten van materialen, onderdelen en eventuele kosten van derden. 

8.8 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen op en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

8.9 Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de opdrachtgever ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de opdrachtgever in rekening gebracht. 

Artikel 9. Levering 

9.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn. 

9.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de opdrachtgever nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

9.3 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen. 

9.4 De opdrachtgever is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag- en stallingkosten) conform het bij ons of plaatselijk geldende tarief en schade (rentederving daaronder mede begrepen), aan de opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht. 

9.5 De levering geschiedt af onze vestiging. 

9.6 Het risico van de verkochte producten en voertuigen gaat van ons over op de opdrachtgever op het moment van levering. In geval van verkoop van een voertuig is de opdrachtgever verplicht het voertuig vanaf het moment van levering te verzekeren. 

9.7 Indien de fabrikant, (importeur) of toeleverancier modificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, behouden wij ons het recht voor het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product ten minste de normale gebruikseigenschappen bezit als het oorspronkelijke product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voorzover schriftelijk tussen ons en de opdrachtgever is overeengekomen. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 De eigendom van de producten en/of voertuigen, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op de opdrachtgever nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de opdrachtgever krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 

10.2 Gedurende de periode dat de eigendom van een voertuig overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient de opdrachtgever het voertuig W.A. + casco verzekerd te houden en is het hem niet toegestaan het voertuig te vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uitlenen, dan wel op enige ander wijze aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. Indien het voertuig aan een derde wordt verkocht of overgedragen, zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de voertuigen op de derde afnemer ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van ons en verplicht de opdrachtgever zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken. Indien er bij geleverde en/of gemaakte producten sprake is van natrekking en/of zaaksvorming wordt er reeds nu een pandrecht gevestigd op het Bluekens Truck en Bus b.v. product waarvan ons product een bestanddeel is geworden. De opdrachtgever zal ons gedurende vorenbedoelde periode vrijwaren voor aanspraken van derden op het voertuig. 

10.3 Gedurende de in lid 2 genoemde periode is de opdrachtgever gehouden de producten en/of verkochte voertuigen op ons eerste verzoek in goede staat aan ons te retourneren. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de door ons eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen. 

10.4 De opdrachtgever is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren. 

10.5 De opdrachtgever zal niet actief zijn en zal zich niet voordoen als een (geautoriseerde) wederverkoper van nieuwe voertuigen. Dit betekent met name dat alle nieuwe voertuigen door ons worden verkocht onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de opdrachtgever het voertuig niet om commerciële redenen in nieuwe staat zal wederverkopen, noch een leaseovereenkomst zal aangaan waarin voorzien is in een eigendomsoverdracht of een optie om het voertuig aan te kopen vóór het verstrijken van de overeenkomst. 

Artikel 11. Betaling 

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling op het moment van levering. In geval van het verrichten van werkzaamheden geschiedt betaling door de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken van welke de opdrachtgever in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de opdrachtgever op ons stelt te hebben, is niet toegestaan. Opdrachtgever verplicht zich hierbij jegens ons om op ons eerste verzoek ons te betalen door levering van door ons aan te wijzen zaken, de door ons aan opdrachtgever geleverde zaken daaronder mede begrepen (inbetalinggeving ex artikel 6:45 BW). 

11.2 Bij niet-betaling binnen de in artikel 11.1 bedoelde termijn is een rente verschuldigd, op grond van artikel 6:119 a jo. 6:120 BW, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 11.1 genoemde betalingstermijn. 

11.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 11.1 bedoelde termijn houden wij ons het recht voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--. 

11.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening op een andere vordering ziet. 

11.5 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen. 

11.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig wordt erkend door ons. In het laatste geval is de opdrachtgever gerechtigd een betaling van maximaal 15% van het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld. 

11.7 Wij zijn steeds gerechtigd om al hetgeen wij, een of meer van onze zuster-, dochter- en moedervennootschappen en/of andere tot de Bluekens Groep behorende vennootschappen, van opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moedervennootschappen en/of andere tot het concern van opdrachtgever behorende vennootschappen te vorderen hebben, te verrekenen en ons terzake van (één of meer van) die vordering(en) op een opschortingsrecht te beroepen. 

11.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook (inclusief die van de in artikel 11.7 genoemde partijen), bij de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

11.9 Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag en/of te verlangen dat de opdrachtgever tot zekerheid van de nakoming van al zijn verplichtingen op eerste verzoek meewerkt aan het stellen van genoegzame zekerheid, waaronder doch niet uitsluitend een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie afgegeven door een erkende bankinstelling en/of het verstrekken van een pandrecht en/of een borgtocht en/of het afgeven van een hoofdelijke aansprakelijkheid. Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, zijn wij gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel deze onmiddellijk te ontbinden, onverminderd ons recht de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 17. 

Artikel 12. Opschorting en retentierecht 

12.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de opdrachtgever niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen. 

12.2 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de opdrachtgever waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de opdrachtgever de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de opdrachtgever hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet. 

12.3 Wij zijn gerechtigd de schade (rentederving daaronder mede begrepen) die wij hebben geleden en kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de opdrachtgever. 

Artikel 13. Reclamaties 

13.1 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde voertuigen (waaronder kwaliteit en/of afmeting) als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van het voertuig, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft, bij gebreke waarvan niet meer kan worden gereclameerd. 

13.2 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de opdrachtgever onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Terzake gebreken die na afloop van de garantietermijn en, bij onduidelijkheid daarover, na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd. 

13.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren. 

13.4 Reclamaties met betrekking tot bepaalde producten of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de opdrachtgever met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet. Ingeval wij onderdelen van een product vervangen of ingeval wij een product volledig vervangen, worden wij eigenaar van het vervangen (oude) product. 

13.5 De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Producten die op verzoek van de opdrachtgever door ons op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Wij behouden ons het recht voor om de retourkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 

13.6 Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen boven gemelde termijnen zijn gemeld. 

13.7 Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiervoor zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk. 

13.8 De opdrachtgever kan geen aanspraak doen gelden jegens ons ter zake van reclame over gebreken van producten zolang de opdrachtgever enige, ook daar niet rechtstreeks tegenover staande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen. 

Artikel 14. Garantie 

14.1 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren producten niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is. 

14.2 Door ons vervangen onderdelen en materialen worden ons eigendom en worden uitsluitend aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

14.3 Op nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires zijn uitsluitend de garanties van toepassing zoals deze door de fabrikant, (importeur) en overige toeleveranciers worden verstrekt. 

14.4 Op gebruikte voertuigen wordt uitsluitend garantie verstrekt indien en voorzover in de overeenkomst bepaald. 

14.5 Op gebruikte onderdelen en accessoires wordt geen garantie verstrekt. 

14.6 In afwijking van het voorgaande is de garantie voor werkzaamheden die wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door een derde hebben laten uitvoeren, beperkt tot de garantie die wij bij deze derde blijken te kunnen realiseren. 

14.7 De aanspraken op de garantie vervallen indien: 

a. Wij niet in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te verhelpen; 

b. Derden zonder toestemming van ons werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met het defect; 

c. In geval van oneigenlijk gebruik van het voertuig, waaronder onder andere wordt verstaan: - gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; - overbelading; - gebruik van verkeerde brandstoffen en oliën; - ander onderhoud dan door ons c.q. fabrikant van het voertuig voorgeschreven; - ondeskundige besturing, gebruik en/of onderhoud. 

d. Indien door c.q. in opdracht van de opdrachtgever wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door ons schriftelijk gegeven advies of na van ons verkregen schriftelijke toestemming. 

14.8 De garantie op werkzaamheden is beperkt tot het door ons voor onze rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke uitgevoerde werkzaamheden. De in verband met het uitvoeren van garantiewerkzaamheden door ons te maken reis- en/of transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Is het uitvoeren van garantiewerkzaamheden naar ons oordeel niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de opdrachtgever recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het factuurbedrag van de oorspronkelijke niet goed uitgevoerde werkzaamheden. 

14.9 De op basis van dit artikel uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden wederom gegarandeerd. 

14.10 Van garantie zijn uitgesloten: - noodreparaties; - gebreken in materialen of onderdelen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld; - gebreken die het gevolg zijn van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen danwel door de opdrachtgever gegeven adviezen; - in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag. 

Artikel 15. Schadetaxatie 

15.1 Indien wij in opdracht van de opdrachtgever een schadetaxatie hebben verricht, is de opdrachtgever verplicht alle daarmee verband houdende kosten aan ons te voldoen tenzij de opdrachtgever ons opdracht geeft tot reparatie van het betreffende gebrek of de opdrachtgever naar aanleiding van de taxatie overgaat tot de aanschaf van een nieuw voertuig bij ons. 

Artikel 16. Verkoop met inruil 

16.1 Indien bij verkoop van een voertuig tegen inruil van een gebruikt voertuig de opdrachtgever in afwachting van de levering het in te ruilen voertuig blijft gebruiken, rust op de opdrachtgever de verplichting als een goed huisvader voor het voertuig zorg te dragen. 

16.2 Het in te ruilen voertuig wordt eerst eigendom van ons op het moment dat wij de feitelijke beschikking over dit voertuig verkrijgen. 

16.3 Tijdens het in lid 1 van dit artikel genoemde gebruik berust het risico voor het voertuig bij de opdrachtgever en komen alle kosten met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het geldige complete kenteken- en/of registratiebewijs en eventuele overige officiële documenten, voor rekening van de opdrachtgever. 

16.4 Indien het in te ruilen voertuig naar ons oordeel op het moment dat wij de feitelijke beschikking over dat voertuig krijgen, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, zijn wij bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren en de waarde op dat moment in aanmerking te nemen. 

16.5 Indien het in te ruilen voertuig naar ons oordeel gebreken vertoont die eerst geconstateerd konden worden na de feitelijke terbeschikkingstelling, doch waarvan naar objectieve maatstaven vaststaat dat die gebreken reeds aanwezig waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, dient de opdrachtgever de schade die daardoor ontstaat voor ons aan ons te vergoeden. Onder schade wordt onder meer vermindering van de taxatiewaarde begrepen. 

Artikel 17. Ontbinding 

17.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling, of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. 

17.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente en winstderving. 

17.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de opdrachtgever een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel. 

17.4 Behoudens voorzover deze algemene voorwaarden daarin voorzien, doen partijen afstand van het recht de met ons gesloten overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te (laten) ontbinden. 

17.5 Voorzover rechtens mogelijk doen partijen tevens afstand van het recht de met ons gesloten overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te (laten) vernietigen danwel om in rechte wijziging van de gevolgen daarvan te vorderen. 

Artikel 18. Overmacht

18.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft. 

18.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of vertraagd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: - indien de productie c.q. toelevering van een bepaalde zaak wordt gestaakt; - indien wij aan de opdrachtgever een nog in te ruilen voertuig hebben verkocht en dit voertuig door omstandigheden die ons niet aangerekend kunnen worden, niet aan de opdrachtgever geleverd kan worden; - verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal en ander ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier. 

Artikel 19. Aansprakelijkheid 

19.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevenden (leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze in artikel 13 omschreven garantieverplichtingen en zijn wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op een met ons gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins. 

19.2 Ingeval wij toch aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of één van onze leidinggevenden (leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen), is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten. 

19.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of één van onze leidinggevenden (leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen), is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de opdrachtgever het product, heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de opdrachtgever voor de opdracht is betaald, althans tot maximaal de dagwaarde van het betreffende voertuig. 

19.4 Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in sub 19.2 en/of 19.3 als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest. 

19.5 Indien de opdrachtgever consument is, gelden voor onze aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen. 

19.6 De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden in verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten. 

19.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de producten welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

19.8 Wij zullen het risico van verlies of beschadiging van zaken van de opdrachtgever, die wij onder ons hebben, voor de periode dat wij deze zaken onder ons hebben verzekeren. Wij zijn aansprakelijk voor door de opdrachtgever aan ons overhandigde zaken, ongeacht welke van buiten komende oorzaak het betreft en ongeacht of de beschadiging of het verlies ontstaat gedurende de periode dat wij deze zaken op grond van een overeenkomst onder ons hebben, uitsluitend voor zover de betreffende verzekeraar de betreffende schade vergoedt. Onder een ‘van buiten komende oorzaak’ wordt niet verstaan het bewerken van de zaken 

19.9 Indien deze overeenkomst zaken betreft die wij van derden betrekken of betrokken hebben, is onze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor die leverancier jegens ons verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor de opdrachtgever gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde. 

19.10 Wij zijn niet gehouden de opdrachtgever vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer. 

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten 

20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of rechten met betrekking tot producten van de geest die wij bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelen of gebruiken, daaronder mede begrepen, adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen etc. komen aan ons toe, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen. 

20.2 Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevens al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren. 

Artikel 21. Afwijkingen 

21.1 Indien bij verkoop van bepaalde producten van ons bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, prevaleren ingeval van strijdigheid met de onderhavige algemene voorwaarden deze bijzondere voorwaarden voorzover ze betrekking hebben op die bepaalde producten. Voor het overige behouden deze algemene voorwaarden hun gelding. 

21.2 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de originele Nederlandse tekst alsmede in verschillende vertalingen. Ingeval van enige onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid tussen (een of meer van) de bepalingen uit de originele Nederlandse tekst en de desbetreffende vertaling, prevaleert (de uitleg van) de Nederlandstalige bepaling(en). 

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

22.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere (toekomstige) internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten. 

22.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing, tenzij partijen in de overeenkomst anders overeenkomen.

22.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden, voorzover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van onze vestigingsplaats. Onverminderd het voorgaande zijn wij steeds gerechtigd een geschil met opdrachtgever voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtgever. 

22.4 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door één of meer deskundigen bij de opdrachtgever een expertise te (laten) verrichten.